Skip to main content

Effects on Testosterone, LH and Cortisol Concentrations, and on Testicular Ultrasonographic Appearance of Induced Testicular Degeneration in Bulls

Påverkan på plasmakoncentrationerna av testosteron, LH och kortisol samt på testikelvävnadens ultraljudskarakteristika, efter inducerad testikeldegeneration hos tjur.

Abstract

It is well known that heat stress has a detrimental effect on testicular functions. In addition to the alteration of semen quality and testicular damage, reproductive hormone secretion can be altered. The objective of this study was to decribe changes in plasma concentrations of testosterone, LH and Cortisol, as well as in testicular ultrasonographic appearance after induced testicular degeneration. Four Swedish Red and White bulls, aged 3 years, were used. They were fed according to Swedish standards. The scrotum was covered with an insulation device during 96 h. Semen was collected weekly 3 times before and up to 4 months after insulation. Testicular ultrasonography and clinical genital examination were performed with the same intervals. Heparinized blood samples were taken from the jugular vein at 2 h interval during 24 h every 2 weeks during the study. Blood samples were tested for the content of testosterone, LH and Cortisol. Data were analysed, using oneway analysis of variance of seminal data, clinical examination data as well as 24 h hormonal output data as perentage of mean individual pretreatment values. The use of a 5 MHz B-mode ultrasound unit did not contribute with an objective estimation of the degree of testicular degeneration. In 3 of the bulls testosterone levels had a tendency to decrease and LH to increase during the time of severe degeneration, whereas an opposite trend was seen during the regenerative phase, changes becoming significant 15 weeks after scrotal insulation. Variation between animals was big. Cortisol levels had a decreasing trend, changes being significant only in individual bulls at 10 and 15 weeks after scrotal insulation. One bull had to be treated separately as testosterone and LH patterns were deviating. It was concluded that severe testicular degeneration induces related changes in the levels of testosterone and LH.

Sammanfattning

Det är välkänt att varmestress negativt påverkar testikelfunktionen. Förutom den direkta testikelskadan och påverkan på spermabilden kan vissa reproduktionshormoner påverkas. Avsikten med denna studie var att beskriva förändringen i plasmakoncentrationerna av testosteron, LH och kortisol liksom förändringar av testikelvävnadens utseende på ultraljud efter en inducerad testikeldegeneration.

Fyra treåriga svenska röda och vita tjurar användes. De uppstallades vid institutionen och utfodrades enligt svensk standard. Skrotum täcktes av en isoleringspåse under 96 h. Spermaprov togs varje vecka 3 gånger före och upp till 4 månader efter skrotumisoleringen. Ultraljuds- och klinisk andrologisk undersökning utfördes med samma Intervall. Hepariniserat blod togs från jugularvenen varannan timme under 24 timmer varannan vecka. Blodproven analyserades med avseende på testosteron, LH och kortisol. Data från spermaprover, kliniska undersökningar och hormonanalyser överfördes till procentuella förändringar i förhållande till medelutgångsvärdena och analyserades statistiskt med hjälp av variansanalys.

Ultraljud, i form av en 5 MHz B-mode-apparat, kunde inte användas som ett objektivt bedömningssätt av testikeldegeneration.

Hos 3 av tjurarna hade testosteronnivåerna en tendens att minska och LH-nivåerna att öka under den tid då testikeldegeneration var som mest uttalad. Under regenerationsfasen sägs en motsatt tendens, vilken blev signifikant 15 veckor efter skrotumisoleringen. Variationen mellan tjurarna var stor. Kortisol hade en nedåtgående trend och förändringarna blev signifikanta endast för de enskilda tjurarna vid 10 och 15 veckor. En tjur måste anlyseras separat pga awikande testosteron- och LH-mönster. Slutsatsen kunde dras att grav testikeldegeneration orsakar förändringar i testosteron- och LH-nivåerna.

References

 1. Aakvaag A, Bental O, Quigstad K, Walstad P, Ronningen H, Fonnum F: Testosterone and testosterone binding globuline (TeBG) in young men during prolonged stress. Int. J. Andr. 1978, 1, 22–31.

  CAS  Article  Google Scholar 

 2. Amann RP: How a bull works. Proc. 11th. Technical Conference on Artificial Insemination and Reproduction. 1986, pp. 6–18.

 3. Bellvé AR, Zheng W: Growth factors as autocrine and paracrine mediators of male gonadal function. J. Reprod. Fert. 1989,85, 771–793.

 4. Blanchard TL, Varner DD, Bretzlaff KN, Elmore RG: The causes and pathologic changes of testicular degeneration in large animals. Vet. Med. 1991a, 86, 531–536.

 5. Blanchard TL, Varner DD, Bretzlaff KN, Elmore RG: Testicular degeneration in large animals: Identification and treatment. Vet. Med. 1991b, 86, 537–542.

 6. Byers SW, Glover TD: Effect of scrotal insulation on the pituitarytesticular axis of the ram. J. Reprod. Fert. 1984, 71, 23–31.

  CAS  Article  Google Scholar 

 7. Eilts BE, Pechman RD: B-mode ultrasound observations of bull testes during breeding soundness examinations. Theriogenology 1988, 6, 1169–1175.

  Article  Google Scholar 

 8. Galloway D: Compendium, Swedish International Programme on Animal Reproduction, Swedish University of Agricultural Sciences. Uppsala, Sweden. 1969.

 9. Kretser de DM, McLachlan RI, Robertson DM, Burger HG: Serum inhibin levels in normal men and men with testicular disorders. J. Endocrin. 1989, 120, 17–523.

  Article  Google Scholar 

 10. Lagerlöf N: Morphologische Untersuchungen über Veränderungen im spermabild und in den hoden bei bullen mit verminderter oder aufgehobener fertilität (Morphologic investigations of changes in sperm and testicle in bulls with reduced or ceased fertility). PhD thesis, Stockholm, Sweden 1934, 254 pp.

 11. Lamothe-Zavaleta C: Reproductive performance of zebu cattle in Mexico. MSc thesis. Swedish University of Agricultural Sciences. Uppsala, Sweden. 1990.

 12. Larsson KS, Einarsson S, Lundström K, Hakkarainen J: Endocrine effects on heat stress in boars. Acta vet. scand. 1983, 24, 305–314.

  CAS  Article  Google Scholar 

 13. Liptrap RM, Raeside JI: Increase in plasma testosterone concentration after injection of adrenocorticotrophin into the boar. J. Endocrin. 1975, 66, 123–131.

  CAS  Article  Google Scholar 

 14. Madej A, Hallin P, Madej M, Seguin B, Edqvist L-E: Influence of bovine LH tracer quality on levels of LH in GnRH-treated cows. J. Immunoassay 1989, 10, 277–300.

  CAS  Article  Google Scholar 

 15. Malmgren L: Experimentally induced testicular alterations in boars. MSc Thesis. Swedish University of Agricultural Sciences. Uppsala, Sweden. 1988.

 16. Prabhakar J, Chimbombi M, Malmgren L, Fredriksson G, Madej A: Effects on testosterone and LH concentrations of induced testicular degeneration in bulls. Acta vet. scand. 1990, 31, 505–507.

  CAS  Article  Google Scholar 

 17. Randall S: How to examine bulls for breeding soundness. Proceedings of the annual meeting. Society for Theriogenology 1981, pp. 1–15.

 18. Rhynes W E, Ewing L L: Testicular endocrine function in Hereford bulls exposed to high ambient temperature. Endocrinology 1973, 92, 509–515.

  CAS  Article  Google Scholar 

 19. Ross AD, Entwistle KV: The effect of scrotal insulation on spermatozoal morphology and the rates of spermatogenesis and epididymal passage of spermatozoa in the bull. Theriogenology 1979, 11, 111–121.

  CAS  Article  Google Scholar 

Download references

Author information

Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to G. Fredriksson.

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Cite this article

Sidibé, M., Franco, L.A., Fredriksson, G. et al. Effects on Testosterone, LH and Cortisol Concentrations, and on Testicular Ultrasonographic Appearance of Induced Testicular Degeneration in Bulls. Acta Vet Scand 33, 191–196 (1992). https://doi.org/10.1186/BF03547308

Download citation

Keywords

 • heat stress
 • scrotal insulation