Skip to main content
 • Published:

Genital Vibriosis in the Bovine

An Experimental Study on the Influence on Early Embryonic Mortality

Genitale Vibriose beim Rind

Experimentelle Untersuchungen über den Einfluss auf frühzeitigen Embryotod

Genital vibriose hos kvæget

Eksperimentelle undersøgelser over indflydelsen på tidlig fosterdød

Abstract

The literature on early embryonic mortality in cattle is outlined as well as communications on the fertility-decreasing and oestrusinterval-prolonging effect of the Vibrio fetus infection.

Experiments were performed in which 20 heifers in heat were inseminated with semen of known fertilizing capacity, and at the same time inoculated with Vibrio fetus. Part of the heifers were killed two weeks later, recovery of embryos was attempted, and the uterus cultured. Other experimental heifers were left alive and controlled for returning to heat. These heifers were later on inseminated again, killed two weeks later and submitted to the same procedure as the first mentioned heifers.

All ten he ifers allowed to live returned to heat after about three weeks. From both categories of heifers an embryo was recovered in 17 out of 20 cases. Vibrio fetus was re covered from 19 of the 20 experimental heifers, in all ca ses from the cervical canal, less frequently from the basal region of the uterine horns, and still less frequently from the apical parts of horns.

The results are discussed, and it is concluded that the experiments so far indicate that the Vibrio fetus infection does not prevent fertilization, but provokes early embryonic death occurring two to three weeks after the fertilization. Infection is most constantly found in the cervical canal, and the question arises whether the embryoinjuring effect can be exerted without the infection being present in the uterus itself.

Zusammenfassung

Einleitend findet sich eine Uebersicht über frühere Mitteilungen betreffs frühzeitigen Embryotods beim Rind, ferner über die Fertilität herabsetzende Wirkung der Vibrio fetus-Infektion und deren Einfluss auf die Länge der Brunstintervalle.

Eine Reihe gleicher Versuche wurde ausgeführt, in welchen zwei brünstige Färsen mit Samen von bekanntem Befruchtungsvermögen inseminiert wurden. Gleichzeitig wurden die Versuchsfärsen mit Vibrio fetus-Reinkultur infiziert. Die eine von den Färsen jeden Versuchs wurde zirka zwei Wochen später geschlachtet. Der Uterus wurde auf das Vorkommen eines Embryos und von Vibrio fetus mittels Züchtung untersucht. Die andere Färse, die leben blieb, wurde auf neue Brunst kontrolliert. Diese Färse wurde später von neuem besamt, nach Ablauf von zwei Wochen geschlachtet und derselben Untersuchung wie bei der erstgenannten Versuchsfärse unterzogen.

Alle zehn Färsen, die leben gelassen wurden, wurden nach Ablauf von ungefähr drei Wochen brünstig. Nach der Schlachtung der Versuchsfärsen wurde bei 17 derselben ein Embryo nachgewiesen, und Vibrio fetus liess sich von 19 reinzüchten, und zwar in allen Fällen vom Cervikalkanal, weniger häufig vom basalen Teil der Hörner und noch seltener vom apikalen Teil der Hörner.

Diese Resultate werden diskutiert, und es wird die Schlussfolgerung gezogen, dass die Vibrio fetus-Infektion auf Grund dessen, was die Untersuchungen bis auf weiteres darzulegen scheinen, eine Befruchtung zwar nicht verhindert, aber zu einem frühzeitig, nämlich zwei bis drei Wochen nach der Befruchtung eintretenden Tod des Embryos führt. Die Infektion kommt am konstantesten im Gervikalkanal vor, und die Frage drängt sich auf, ob die schädliche Wirkung auf die Entwicklung des Embryos stattfinden kann, ohne dass die Infektion im Uterus selbst Fuss gefasst hat.

Sammendrag

Indledningsvis gennemgås tidligere meddelelser om tidlig fosterdød hos kvæg, endvidere om Vibrio fetus infektionens frugtbarhedsnedsættende virkning og dens indflydelse på brunstintervallernes længde.

Der udførtes en række ens forsøg, i hvilke to brunstige kvier blev insemineret med sæd, hvis befrugtningsevne var kendt. Samtidig blev forsøgskvierne smittet med Vibrio fetus renkultur. Den ene af kvierne i hvert forsøg blev slagtet ca. to uger senere. Det undersøgtes, om et foster var tilstede i uterus, og der blev foretaget dyrkning fra denne, Den anden kvie fik lov at leve og blev kontrolleret for ny brunst. Denne kvie blev senere insemineret igen, slagtet efter to ugers forløb og underkastet den samme undersøgelse som den først omtalte forsøgskvie.

Alle ti kvier, som blev ladt i live, blev brunstige efter omtrent tre ugers forløb. Efter forsøgskviernes slagtning påvistes et foster hos de 17 af dem, og Vibrio fetus kunne dyrkes fra 19, i alle tilfælde fra cervikalkanalen, mindre hyppigt fra den basale del af hornene og endnu sjældnere fra hornenes apikale dele.

Disse resultater bliver diskuteret, og det konkluderes, at undersøgelserne indtil videre synes at vise, at Vibrio fetus infektionen ikke forhindrer befrugtning, men får tidlig fosterdød til at indtræffe to til tre uger efter befrugtningen. Infektionen findes mest konstant i cervikalkanalen, og det spørgsmål rejser sig, om den skadelige effekt på fosterudviklingen kan udøves, uden at infektionen er til stede i selve uterus.

References

 • Adler, H. C.: Proc. of The XVth International Veterinary Congress, Stockholm 1953, part I vol. 2, 816.

  Google Scholar 

 • Adler, H. C.: Genital Vibriosis in the Bovine. Diss. Copenhagen 1957.

  Google Scholar 

 • Adler, H. C. & N. O. Rasbech: Nord. Vet.-Med. 1956, 8, 497.

  Google Scholar 

 • Casida, L. E.: Vlaam. diergeneesk. T. 1950, 19, 273.

  Google Scholar 

 • Friis Jakobsen, Kj. & J. Teige: 291. beretning fra forsøgslaboratoriet. København 1956.

 • Hawk, H. W., J. N. Wiltbank, H. E. Kidder & L. E. Casida: J. Dairy Sci. 1955, 38, 673.

  Article  Google Scholar 

 • Laing, J. A.: Vet. Rec. 1945, 57, 275.

  Google Scholar 

 • Laing, J. A.: J. comp. Path. 1949, 59, 97.

  Article  Google Scholar 

 • Laing, J. A.: Report of The II International Congress of Physiology and Pathology of Animal Reproduction and of Artificial Insemination, Copenhagen 1952, vol. II, 17.

 • Roy, A. & L. E. A. Rowson: Vet. Rec. 1955, 67, 177.

  Google Scholar 

 • Stegenga, Th.: Vibrio fetus en enzoötische steriliteit. Diss. Utrecht 1950.

  Google Scholar 

 • Stewart, D. L.: Vet. Rec. 1952, 64, 303.

  Google Scholar 

 • Szabo, L.: Nature, Lond. 1951 a, 168, 171.

 • Szabo, L.: Nord. Veterinærforening for Seksualfysiologi og Seksual-patologi 1ste kongress, Stockholm 1951 b, B 5.

 • Tanabe, T. Y. & L. E. Casida: J. Dairy Sci. 1949, 32, 237.

  Article  Google Scholar 

 • Wiltbank, J. N., H. W. Hawk, H. E. Kidder, W. G. Black, L. C. Ulberg & L. E. Casida: J. Dairy Sci. 1956, 39, 456.

  Article  CAS  Google Scholar 

Download references

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Rights and permissions

Reprints and permissions

About this article

Check for updates. Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Adler, H.C. Genital Vibriosis in the Bovine. Acta Vet Scand 1, 1–11 (1960). https://doi.org/10.1186/BF03548524

Download citation

 • Received:

 • Published:

 • Issue Date:

 • DOI: https://doi.org/10.1186/BF03548524