Skip to main content

Quantitative Determination of Bovine Plasma Fibrinogen by Rocket Immunoelectrophoresis and by Refractometry after Heat-Precipitation

Kvantitativ bestämning av bovint plasma fibrinogen med raketimmunoelektrofores och med refraktometri efter värmeprecipitation

Abstract

A standard syneresis method for measuring plasma fibrinogen concentrations in cattle was compared with a rocket Immunoelectrophoresis method and with a simple refractometer method; the correlations between the results obtained by the standard method and by the other 2 methods were high (r = 0.94 and 0.89 respectively, p < 0.001). The immunoelectrophoretic method is efficient and simple to perform. In contrast with the standard syneresis method, the other methods allow for the fibrinogen degradation products produced by fibrinolysis in vitro; they can therefore tolerate longer sample storage before analysis. The refractometer method is exceptionally simple and rapid and can be recommended for use under field conditions.

Sammendrag

En standard syneresmetod för bestämning av plasmafibrinogen hos nötkreatur jämfördes med raketimmunoelektroforesbestämning och med en enkel refraktometermetod; korrelationen mellan standardmetoden och de andra metoderna var god (r = 0,94 och 0,89 respektive, p < 0.001). Den immunoelektroforetiska metoden visades vara en effektiv och enkel laboratoriemetod for fibrinogenbestämning. Refraktometermetoden är utomordentligt enkel och snabb och får anses specielt lämplig för bestämningar under fältmässiga förhållanden.

I motsats till standard syneresmetoden tar de andra metoderna hänsyn till fibrinogennedbrytnings-produkter uppkomna genom fibrinolys in vitro.

Användandet av dessa metoder kan således tillåta längre lagringstider av proverna med viss in vitro nedbrytning av fibrinogenet och ändå ge en korrekt spegling av ursprungskoncentrationen av intakt fibrinogen i provet.

References

 • Blombäck B, Blombäck Μ: Purification of human and bovine fibrinogen. Arkiv Kemi 1956,70, 415–443.

  Google Scholar 

 • Ferrari G, Fabucci C: Improved electroimmuno-diffusion assay of fibrinogen. Clin. Chem. 1976,22, 1390–1392.

  Article  CAS  Google Scholar 

 • Jacobsson K: Studies on determination of fibrinogen in human blood plasma. Scand. J. clin. Lab. Invest. 1955, 7, Suppl. 14.

  Google Scholar 

 • Marder VJ, Schulman NR: High molecular weight derivatives of human fibrinogen produced by plasmin. I. J. Biol. Chem. 1969,244, 2111–2119.

  Article  CAS  Google Scholar 

 • Morrison PR: Preparation and properties of serum and plasma proteins. IV. Some factors influencing the quantitative determination of fibrinogen. J. Amer. chem. Soc. 1947,69, 2723–2731.

  Article  CAS  Google Scholar 

 • Nielsen HG, Weeke B: Quantitative determination of human fibrinogen in plasma following carbamylation by Laurell electrophoresis in antibody containing gel. Clin. chim. Acta 1971,55,281–284.

  Article  Google Scholar 

 • Nilsson IM, Olow B: Determination of fibrinogen and fibrinogenolytic activity. Thromb. Diath. Haemorrh. 1962,8, 297–310.

  CAS  PubMed  Google Scholar 

 • Schalm OW, Smith R, Kaneko J J: Plasma protein: fibrinogen ratios in dogs, cattle and horses. I. Calif. Vet. 1970, 24, 9–11.

  Google Scholar 

 • Sutton RH: The estimation of fibrinogen levels in animal plasmas by a simple refractometric method. A comparison with a biuret method. Res. Vet Sci. 1977,22, 384–385.

  CAS  PubMed  Google Scholar 

 • Weeke B: Humane serumproteiner identificeret og kvantiteret med Laurell’s immuno-elektro-foreser - metodologiske og kliniske studier. (Human serum proteins identified and quantified by Laurell Immunoelectrophoresis - methodological and clinical studies). Thesis, Copenhagen 1973.

  Google Scholar 

Download references

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Liberg, P. Quantitative Determination of Bovine Plasma Fibrinogen by Rocket Immunoelectrophoresis and by Refractometry after Heat-Precipitation. Acta Vet Scand 28, 271–277 (1987). https://doi.org/10.1186/BF03548593

Download citation

 • Received:

 • Published:

 • Issue Date:

 • DOI: https://doi.org/10.1186/BF03548593

Keywords

 • cow
 • refractometer method
 • inflammation