Skip to main content

Experience of Vaccination against Porcine Parvovirus in Pig-Breeding Herds: Serological Status and Reproductive Performance

Erfarenheter av vaccination mot porcint parvo virus i suggbesättningar: Serologiskt status och fertilitet

Abstract

Blood samples from 77 gilts were examined for HI-antibody titers to PPV, all gilts belonged to the same herd and PPV-induced reproductive failure had previously occurred in the herd. Thirty-three gilts were vaccinated twice 5 and 2 weeks before mating while 44 gilts served as non-vaccinated controls. Only 3 % of the vaccinated gilts were seronegative at the time of mating compared to 14 % of the non-vaccinated gilts and 32 % of the non-vaccinated gilts had a serum titer lower than 1:64.

The second part of the study comprised 4 herds with 50–70 sows in each herd. All of the herds had previously had reproductive problems caused by PPV infection. During the last 2 years, all gilts in these herds were vaccinated against PPV at 6.5 months of age with a revaccination 3–4 weeks later.

There was a marked variation in serum titer levels among the 4 herds. In two herds the titers were overall rather low. In the third herd all had high PPV-titers at both sampling occasions and in the fourth herd the titers varied among animals but were rather consistent within animals at the two sampling occasions. In the herd with high titer, a PPV-outbreak was confirmed during January-March 1984. During that period all sows, vaccinated as gilts, farrowed normal litters. The results indicate that even in PPV-infected herds a large number of gilts are seronegative at the time of breeding and vaccination of gilts is therefore recommended. Furthermore it does not seem necessary to revaccinate sows, vaccinated as gilts, in herds where PPV is still present.

Sammanfattning

Ändamålen med föreliggande undersökning var att 1) undersöka serologiskt status avseende PPV hos vaccinerade och ovaccinerade gyltor vid tiden för betäckning i en stor svinbesättning, 2) undersöka serologiskt status avseende PPV hos suggor som vaccinerats som gyltor och 3) utvärdera effekten av vaccination för förebyggande av PPV-inducerade fruktsamhetsproblem i några svinbesättningar.

Blodprover från 77 gyltor undersöktes med avseende på HI-titer mot PPV. Samtliga gyltor tillhörde en stor besättning som hade haft problem med PPV-inducerad nedsatt fertilitet. Trettiotre gyltor vaccinerades två gånger (5 och 2 veckor) före betäckning och 44 gyltor utgjorde ovaccinerade kontrolldjur. Den andre delen av undersökningen utfördes i 4 besättningar med 50–70 suggor per besättning. Samtliga besättningar hade tidigare haft problem med PPV-infektion och sedan två år vaccinerades samtliga gyltor vid 6,5 månaders ålder med omvaccination 3–4 veckor senare. I februari och juli 1984 togs blodprover, för bestämning av PPV-titrar, från ett antal slumpvis utvalda dräktiga suggor. Suggorna var av olika åldrar (2:a till 5:a dräktigheten) och proverna togs under mitten av dräktigheten, grisningsresultat från besättningarna analyserades för perioden januari–augusti 1984 för samtliga äldre vaccinerade suggor. I en besättning analyserades också grisningsresultat från äldre ovaccinerade suggor under samma period beroende på ett PPV utbrott bland dessa djur. Endast 3 % av de vaccinerade gyltorna var sero-negativa vid tiden för betäckning jämfört med 14 % av de ovaccinerade och 32 % av de ovaccinerade gyltorna hade PPV-titer mindre än 1:64.

I de 4 undersökta besättningarna sågs en avsevärd variation i PPV-titrar. I två av besättningarna var samtliga titrar låga. I den tredje besättningen var samtliga titrar höga vid båda provtagningstillfällena och i den fjärde besättningen varierade titrarna mellan de undersökta djuren, men inte mellan provtagningar inom samma individ. I besättningen med genomgående höga titrar uppträdde PPV infektion, bekräftat genom laboratorieundersökningar av foster, bland äldre ovaccinerade suggor under januari-mars 1984. Samtliga vaccinerade suggor som grisade under denna period gav normala kullar.

Slutsatserna av undersökningen är att relativt många gyltor är seronegativa vid tiden för första betäckning och generell vaccination av gyltor kan därför rekommenderas. Det synes däremot inte vara nödvändigt att revaccinera äldre suggor, som vaccinerats som gyltor, i besättningar där PPV finns närvarande.

References

 • Cartwright SF, Huck RA: Viruses isolated in association with herd infertility, abortions and stillbirths in pigs. Vet. Ree. 1967,81, 196–197.

  Google Scholar 

 • Cartwright SF, Lucas M, Huck RA: A small hae-magglutinating porcine DNA virus. II. Biological and serological studies. J. comp. Pathol. 1971,57, 145–155.

  Article  Google Scholar 

 • Cutler RS, Molitor TW, Leman AD, Sauber TE: Effect of porcine parvovirus serostatus on the reproductive performance of mated gilts in an infected herd. Amer. J. vet. Res. 1982, 43, 935–937.

  CAS  PubMed  Google Scholar 

 • Johnson RH, Collings DF: Transplacental infection of piglets with a porcine parvovirus. Res. Vet. Sci. 1971,72,570–572.

  Article  Google Scholar 

 • Johnson RH, Donaldson- Wood CR, Wood HS, Allender U: Observations on the epidemiology of porcine parvovirus. Aust. vet. J. 1976,52, 80–84.

  Article  CAS  Google Scholar 

 • Joo HS, Johnson RH: Porcine parvovirus: A review. Vet. Bull. 1976,46, 653–660.

  Google Scholar 

 • Joo HS, Johnson RH: Serological responses in pigs vaccinated with inactivated porcine parvovirus. Aust. vet. J. 1977,53, 550–552.

  Article  CAS  Google Scholar 

 • Juntti N, Rockborn G, Klingeborn B, Magnusson AC: Use of monoclonal antibody against hemagglutinin in ELISA for the diagnostics of porcine parvovirus. 9th IPVS Congress, Barcelona 1986, p. 88.

  Google Scholar 

 • Mengeling WL: Porcine parvovirus: Properties and prevalence of a strain isolated in the United States. Amer. J. vet. Res. 1972,33, 2239–2248.

  CAS  PubMed  Google Scholar 

 • Mengeling WL, Brown Jr TT, Paul PS, Gute-kunst DE: Efficacy of an inactivated virus vaccine for prevention of porcine parvo virus-induced reproductive failure. Amer. J. vet. Res. 1979,40,204–207.

  CAS  PubMed  Google Scholar 

 • Paul PS, Mengeling WL, Brown Jr TT: Effect of vaccinal and passive immunity on experimental infection of pigs with porcine parvovirus. Amer. J. vet. Res. 1980,41, 1368–1371.

  CAS  PubMed  Google Scholar 

 • Sorensen, KJ, Askaa J: Vaccination against porcine parvovirus infection. Acta vet. scand. 1981,22, 171–179.

  Article  CAS  Google Scholar 

Download references

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Einarsson, S., Larsson, K. & Thafvelin, B. Experience of Vaccination against Porcine Parvovirus in Pig-Breeding Herds: Serological Status and Reproductive Performance. Acta Vet Scand 28, 279–284 (1987). https://doi.org/10.1186/BF03548594

Download citation

 • Received:

 • Published:

 • Issue Date:

 • DOI: https://doi.org/10.1186/BF03548594

Keywords

 • sow
 • PPV-infection
 • litter size
 • HI-titer